Download File TH

ข้อมูลสำหรับ ผู้ถือหุ้น

Download “หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” หนังสือเชิญประชุม-1.pdf – Downloaded 42 times – 8 MB

Download “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท-.pdf – Downloaded 36 times – 208 KB

Download “หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท-1.pdf – Downloaded 25 times – 197 KB

Download “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า.pdf – Downloaded 25 times – 149 KB

Download “หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม” หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม-1.pdf – Downloaded 25 times – 192 KB

Download “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2566.pdf – Downloaded 95 times – 370 KB

Download “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-2566-รูปเล่ม.pdf” หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-2566-รูปเล่ม.pdf – Downloaded 109 times – 2 MB

Download “หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม” หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม.pdf – Downloaded 79 times – 191 KB

Download “หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท.pdf – Downloaded 79 times – 196 KB

Download “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า.pdf – Downloaded 83 times – 149 KB

Download “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท.pdf – Downloaded 81 times – 207 KB

Download “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2565.pdf” แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2565.pdf – Downloaded 362 times – 143 KB

Download “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท.pdf – Downloaded 272 times – 182 KB

Download “หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ” หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ.pdf – Downloaded 305 times – 167 KB

Download “65.04.22-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2565” 65.04.22-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2565.pdf – Downloaded 294 times – 3 MB

Download “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2565” รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2565.pdf – Downloaded 130 times – 592 KB

ข้อมูลสำหรับ นักลงทุน

Download “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566” MDA-ไตรมาสที่-4.2566.pdf – Downloaded 11 times – 300 KB

Download “คำอธิบายและวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน-สิ้นสุด-ณ-วันที่-30-กันยายน-2566” คำอธิบายและวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน-สิ้นสุด-ณ-วันที่-30-กันยายน-2566.pdf – Downloaded 18 times – 301 KB

Download “คำอธิบายและวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน-สิ้นสุด-ณ-วันที่-30-มิถุนายน-2566” คำอธิบายและวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน-สิ้นสุด-ณ-วันที่-30-มิถุนายน-2566.pdf – Downloaded 18 times – 301 KB

Download “คำอธิบายและวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน-สิ้นสุด-ณ-วันที่-31-มีนาคม-2566” คำอธิบายและวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน-สิ้นสุด-ณ-วันที่-31-มีนาคม-2566.pdf – Downloaded 18 times – 148 KB

 

 

Download “PACO 004/2567 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไขวาระที่ 6)” PACO-004-2567-แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-แก้ไขวาระที่-6.pdf – Downloaded 1 time – 389 KB

Download “PACO 004/2567- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” PACO-004-2567-แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-1-1.pdf – Downloaded 3 times – 389 KB

Download “PACO 003/2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท” PACO-003-2567-การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น-2.pdf – Downloaded 7 times – 284 KB

Download “PACO 002/2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล,กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)” PACO-002.2567-แจ้งมติที่ประชุมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น-แก้ไข.pdf – Downloaded 7 times – 379 KB

Download “PACO 002/2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล,กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” PACO-002.2567-แจ้งมติที่ประชุมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น.pdf – Downloaded 7 times – 377 KB

Download “PACO 001/2567 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” PACO-001-2567-แจ้งผลการเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท.pdf – Downloaded 6 times – 151 KB

Download “PACO-001-2566 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม AGM ประจำปี 2566 และการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” PACO-001-2566%20แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม%20AGM%20ประจำปี%202566%20และการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท.pdf – Downloaded 18 times –

Download “PACO-002.2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565” PACO-002.2566%20รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน%20ณ%20วันที่%2031%20ธันวาคม%202565.pdf – Downloaded 16 times –

Download “PACO-003.2566 แจ้งมติที่ประชุมการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” PACO-003.2566%20แจ้งมติที่ประชุมการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี%202566.pdf – Downloaded 17 times –

Download “PACO-004-2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” PACO-004-2566%20การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี%202566.pdf – Downloaded 17 times –

Download “PACO-005-2566 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” PACO-005-2566%20แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี%202566.pdf – Downloaded 16 times –

Download “PACO-006-2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท” PACO-006-2566%20การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น%20ประจำปี%202566%20ทางเว็บไซต์ของบริษัท.pdf – Downloaded 17 times –

Download “PACO-007-2566 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” PACO-007-2566%20การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม%20AGM%20ประจำปี%202567%20และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท.pdf – Downloaded 19 times –

นโยบายและ เอกสารบริษัท

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2566

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PACO-W1) (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

รายงานงบการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์