มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

 

เรียน ท่านผู้ประกอบการ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 

เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานงานต่างด้าว โดยล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 821 ราย (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ประกอบการ ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงได้กำหนดมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

  1. ตั้งจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงาน ผู้ประกอบการ ลูกค้า และหน่วยงานอื่นที่เข้ามาติดต่อทุกคนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนก่อนเข้า  ออก โรงงานทุกครั้ง หากพบว่าบุคคลใดมีอาการมีไข้ อุณหภูมิของร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในสำนักงานและโรงงานของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด 
  1. กำชับให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ทำงาน 
  1. ให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทั่วทั้งโรงงาน และสำนักงาน 
  1. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาและสเปรย์ฆ่าเชื้อ บริเวณราวบันได ห้องประชุม หรือพื้นที่ใช้งานร่วมกัน 
  1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กับพนักงานอย่างเหมาะสม 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ของด ยกเลิกกิจกรรมการพบปะพูดคุย หรือประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานกับบุคคลภายนอกทุกกรณีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19นอกจากนี้ในการรับส่งและหรือขนส่งสินค้ายังคงดำเนินการตามปกติภายใต้การปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัดตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ 

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *