วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทน ในตลาด REM ทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย อีกทั้งการเป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลด้วยจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สภาพแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังสามารถบริการจัดการต้นทุนของการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทน ในตลาด REM บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยการบริหารอัตราผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายภายใต้มาตรฐานที่กำหนด และมุ่งสู่การเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน ภายใต้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู้ความเป็นผู้นำในธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์นอกเหนือจากชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

  1. เพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ และกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  2. พัฒนาและนำเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี ให้ทันสมัยเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  4. สร้างเครื่องหมายการค้า PACO ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้นในระดับสากล
  5. ขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ไปยังประเทศต่างๆ เพื่อทำให้รายได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
  6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ