นักลงทุน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดงบการเงิน

ณ วันที่

งบปี 2563

31 ธ.ค. 2563

งบปี 2564

31 ธ.ค. 2564

งบปี 2565

31 ธ.ค. 2565

งบปี 2566

31 ธ.ค. 2566

ไตรมาส 1/2567

31 มี.ค. 2567

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม

1,025.711,145.271,414.581,361.551,393.99

หนี้สินรวม

556.83243.96480.77354.54340.49

ส่วนของผู้ถือหุ้น

468.87901.31933.81

1,007.01

1,053.50

รายได้รวม

682.42709.08913.731,051.97262.51

กำไรสุทธิ

76.86107.6882.573.246.49

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.10

0.110.080.070.05

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA10.4812.997.077.5510.97
ROE16.3915.728.997.5411.68

อัตรากำไรสุทธิ (%)

11.2615.199.036.9617.71

งบการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ