นักลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

1,054.77

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)

73.20

สินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)

1,361.55

กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.07

ROA (%)

5.29%

ROE (%)

7.57%